Patiëntenrechten en gegevensbescherming

Inleiding:

In het steeds evoluerende landschap van patiëntenrechten en gegevensbescherming heeft een recent juridisch geschil de aandacht gevestigd op het genuanceerde snijvlak van gezondheidszorg- en privacywetten. De zaak gaat over de zoektocht van een patiënt naar toegang tot zijn medisch dossier bij een tandarts, met de bedoeling de zorgverlener aansprakelijk te stellen voor vermeende fouten in de behandeling. De kern van de zaak ligt in de interpretatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een cruciaal onderdeel van de EU-wetgeving die de gegevensrechten van individuen beschermt. Nu het Duitse Federale Hof van Justitie advies vraagt aan het Hof van Justitie, vormt deze inleiding de basis voor een verkenning van het recht van de patiënt op een gratis eerste kopie van medische dossiers en de bredere implicaties voor gegevensbescherming in de gezondheidszorg.

Patiëntenrechten en Persoonsgegevens in de Spotlight

De bescherming van persoonsgegevens houdt in dat een patiënt het recht heeft om kosteloos een eerste kopie van zijn medisch dossier te ontvangen. In een specifiek geval vraagt een patiënt een kopie van zijn medisch dossier aan zijn tandarts, met de bedoeling de tandarts aansprakelijk te stellen voor vermeende fouten in de tandheelkundige zorg. De tandarts dringt er, onder verwijzing naar de Duitse wet, op aan dat de patiënt de kosten moet dragen die verband houden met het verstrekken van de medische dossiers.

Voorhangprocedure bij EU-Hof inzake Interpretatie AVG

De patiënt betwist de betalingsvereiste en beroept zich op het recht op een gratis exemplaar en heeft een gerechtelijke procedure bij de Duitse rechtbank aangespannen. Het Duitse Federale Hof van Justitie heeft het Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing verzocht, omdat het van mening is dat de oplossing van het geschil afhangt van de interpretatie van het EU-recht, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hof Beklemtoont Verplichting Tandarts volgens de AVG

In zijn uitspraak benadrukt het Hof dat de AVG het recht van de patiënt garandeert om kosteloos een eerste kopie van zijn medisch dossier te ontvangen, behalve wanneer de patiënt al een gratis eerste kopie heeft ontvangen en een nieuwe aanvraagt. De tandarts, die optreedt als beheerder van de persoonsgegevens van de patiënt, is verplicht de eerste kopie kosteloos te verstrekken, en de patiënt hoeft zijn verzoek niet te motiveren.

Kosten van Medische Dossiers en Toegang tot Volledige Informatie

Zelfs wanneer de economische belangen van zorgaanbieders in ogenschouw worden genomen, kan de nationale regelgeving de kosten van het eerste exemplaar van medische dossiers niet opleggen aan de patiënt. Bovendien heeft de patiënt het recht om een volledige kopie te verkrijgen van alle documenten in zijn medisch dossier, vooral wanneer dit nodig is om de daarin opgenomen persoonsgegevens te begrijpen. Dit recht omvat informatie zoals diagnoses, onderzoeksresultaten, beoordelingen door behandelende artsen en details van eventuele verstrekte behandelingen of interventies.

Opmerking:

Met een verzoek om een prejudiciële beslissing kunnen nationale rechtbanken en tribunalen bij het Hof van Justitie opheldering vragen over de interpretatie van het EU-recht of de geldigheid van een EU-handeling in geschillen die bij hen aanhangig zijn. Het Hof van Justitie beslist niet rechtstreeks over de zaak, maar geeft leiding aan de nationale rechterlijke instantie, en zijn uitspraak is bindend voor soortgelijke zaken in andere nationale rechtsgebieden.

Stel een DPO Expert aan voor de medische sector 

Delen:

Meer berichten

DORA

Hoe te voldoen aan DORA vereisten

Inleiding: In de snel evoluerende digitale wereld van vandaag is cybersecurity een prioriteit geworden voor organisaties van elke omvang en in elke

de toekomst van GDPR

De Toekomst van Gegevensbescherming

Inleiding: Sinds de implementatie in 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) een aanzienlijke impact gehad op de manier waarop organisaties wereldwijd

Meer info: