Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden DPO Associates BV. 

(Versie 3.0 dd 11/09/2023) 

Onder ‘Dpo Associates’ wordt in deze Algemene voorwaarden en elders op https://dpoassociates.eu (hierna genoemd: de website) verstaan de vennootschap, Dpo Associates Bv, gevestigd en kantoorhoudende te Limburg, België. Dpo Associates Bv is ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen met als ondernemingsnummer: 0781.552.160. De website ‘https://dpoassociates.eu, evenals de applicaties en andere aanbiedingen van Dpo Associates worden geëxploiteerd door:  

Dpo Associates  Bv 

Gezellelaan 113/1 

B-3550 Heusden-Zolder  

BTW: BE 0781.552.160 

Als u vragen heeft over deze Algemene voorwaarden neemt u best contact op via mail naar: info@dpoassociates.eu  of telefonisch: +32 473 538 424. 

 1. Inhoud en toepassingsgebied van de Algemene Voorwaarden 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die Dpo Associates verleent aan haar Cliënten vanaf het moment dat de ondertekening door de klant van een overeenkomst met betrekking tot de begeleiding van een GDPR-dossier, de voorbereiding van een GDPR-awareness training, juridische diensten uitgevoerd door Dpo Associates, de aanvaarding van een factuur, de bevestiging van een bestelling via e-mailen, het ondertekenen van een offerte, … zonder dat deze opsomming exhaustief is. 

Onverminderd eventuele andersluidende bepalingen uit specifieke overeenkomsten die tussen Dpo Associates en de Cliënt schriftelijk worden aangegaan en onverminderd de Bijzondere Voorwaarden, die al dan niet zijn bijgevoegd bij deze Algemene Voorwaarden.  

 Het plaatsen van orders, het geven van opdrachten of anderszins afname van Dpo Associates’ Diensten impliceert een kennisname en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en de op de Diensten toepasselijke Bijzondere Voorwaarden. 

 De toepassing van eventuele algemene en bijzondere voorwaarden van de Cliënt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de aankoopvoorwaarden) op diens relatie met Dpo Associates wordt uitdrukkelijk uitgesloten, ongeacht het moment waarop Dpo Associates hiervan in kennis werd gesteld en zonder vereiste van enig protest door Dpo Associates. In geen enkel geval zullen eventuele algemene en bijzondere voorwaarden van de Cliënt geacht worden impliciet of stilzwijgend aanvaard te zijn door Dpo Associates. 

Deze Algemene Voorwaarden maken, samen met een eventuele overeenkomst afgesloten tussen de Cliënt en Dpo Associates, het geheel uit van alle afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen aangaande het onderwerp ervan. Alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot deze verkoopvoorwaarden worden als nietig beschouwd en vervangen door de hierin uiteengezette voorwaarden. 

Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden wordt alleen geaccepteerd indien Dpo associates dit uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt of indien er afwijkende voorwaarden van kracht zijn. De Algemene Voorwaarden of afwijkingen bij specifieke andersluidende overeenkomst tussen de partijen, kunnen aan Dpo associates worden tegengeworpen. Desalniettemin blijven deze algemene voorwaarden van toepassing, behoudens afwijkingen of afwijkende voorwaarden aanvaard door Dpo associates, zolang deze niet met elkaar verenigbaar zijn. 

In geval van tegenstrijdigheden zullen de bepalingen van de Bijzondere Voorwaarden prevaleren op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Diensten waarop de Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn. In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden of toepasselijke Bijzondere Voorwaarden en een specifieke overeenkomst tussen de Partijen, zal de specifieke overeenkomst tussen de Partijen prevaleren boven de Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Diensten waarop de specifieke overeenkomst betrekking heeft. 

 1. De diensten van Dpo Associates 

De dienstverlening van Dpo Associates bestaat uit het begeleiden van bedrijven en/of organisaties bij het opstellen van een GDPR-dossier, zowel online als offline, het bieden van ondersteuning bij veelzijdige vragen op het gebied van privacywetgeving en het optreden als aanspreekpunt tussen de klant en de overheid. 

Voor alle diensten gerelateerd aan Dpo Associates van bovenstaande website wordt een vast uurtarief van 85 €/u (excl. BTW) aangerekend op basis van het werkelijk aantal gewerkte uren. Dit geldt niet voor prijsaanbiedingen of indien een vaste prijs is overeengekomen in de bijzondere voorwaarden.

Indien een vaste prijs is overeengekomen, zullen de meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd boven op de vooraf bepaalde opdracht, steeds uitgevoerd worden tegen de uurprijs en het uurtarief van 85€ per uur (excl. BTW). De meerwerken worden bewezen door de enkele uitvoering ervan. 

Bij ondertekening van een bestelbon of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, wordt het volledige verschuldigde bedrag gefactureerd. 

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in verschillende fasen zal worden uitgevoerd, kan Dpo Associates de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Alle Diensten die Dpo Associates uitvoert voor haar Cliënten, worden uitgevoerd naar best vermogen. Dpo Associates gaat bij de uitvoering ervan dan ook enkel en alleen een middelenverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis. Dpo Associates garandeert dat zij haar opdracht uitvoert in alle onafhankelijkheid en zelfstandig haar agenda zal opstellen, met dien verstande dat zij ernaar streeft om eventuele overeengekomen leveringstermijnen na te leven. Deze leveringstermijnen zijn echter steeds benaderend en houden op geen enkele wijze een resultaatsverbintenis in voor Dpo Associates.  

De Cliënt verbindt zich ertoe om te goeder trouw met Dpo Associates samen te werken en haar tijdig alle nodige en/of nuttige documenten en informatie te bezorgen die verband houden met de uitvoering van de Diensten. Het komt uitsluitend aan de Cliënt toe om ervoor te zorgen dat de geleverde informatie geen inbreuk uitmaakt op intellectuele rechten of enige andere aanspraak van derden. De Cliënt draagt de aansprakelijkheid voor alle schade voortvloeiend uit informatie die foutief of laattijdig wordt meegedeeld.  

Indien de Diensten bij de Cliënt ter plaatse worden uitgevoerd, dient deze te voorzien in bureaumateriaal, een verbinding met het internet en eventueel verbinding tot lokale servers met de nodige autorisaties, alsook de benodigde materialen en documenten om de medewerker in staat te stellen de Diensten naar behoren uit te voeren. 

Contracten, voorstellen, contractuele voorwaarden, policies, mededelingen, modellen, sjablonen, formulieren, adviezen, strategieën, suggesties, communicatie, rapporten, documenten of andere materialen die door Dpo associates worden aangeleverd in uitvoering van de Diensten zijn uitsluitend voor intern gebruik of eigen gebruik in uitoefening van diens activiteiten door de Cliënt, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de Partijen. Cliënt zal in geen geval enige materialen van Dpo Associates verstrekken, ongeacht of dit ten kosteloze of bezwarende titel geschiedt, aan derde partijen behoudens schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van Dpo Associates. Behoudens indien de Partijen dit voorafgaandelijk zijn overeengekomen, is Cliënt evenmin gerechtigd de materialen te verstrekken aan verbonden ondernemingen. Ter verduidelijking is het Cliënt wel toegestaan om de materialen van Dpo Associates als contractuele voorwaarden, policies, contractvoorstel of aanbod aan diens potentiële, actuele of voormalige contractpartij ter ondertekening, aanvaarding, in het kader van onderhandelingen dan wel in uitvoering van een informatieplicht te verstrekken als factuur, aanmaning, ingebrekestelling, schorsing, stuiting, processtuk, conclusie, schikking, dading, beëindiging van een overeenkomst of anderszins ter uitoefening van de rechten van Cliënt aan derden te bezorgen zijnde adviezen, strategieën, policies of suggesties te implementeren en uit te werken of op een andere wijze te gebruiken als dit logischerwijs uit de opdracht of aard van de materialen, voortvloeit  

 1. Duur, monitoring en beëindiging

De begeleidingsperiode en de jaarlijkse monitoring zijn bindend voor 3 opeenvolgende jaren zonder enig engagement van Dpo Associates.  Behalve wanneer in de bijzondere overeenkomst een andere afgebakende periode vermeld wordt, hetzij in aantal dagen, hetzij in periode, hetzij op een andere limiterende vorm.

Een overeenkomst tussen Dpo Associates en de klant voor bestandsondersteuning heeft zodus een minimale looptijd van 3 jaar, ingaande op de datum van ondertekening van de overeenkomst. Opzegging is mogelijk per aangetekende brief, 6 maanden voor het einde van de eerste periode van 3 jaar. Bij te late opzegging geldt deze pas als opzegging voor het volgende jaar. Bij het uitblijven van een opzegging wordt het toezicht en toezicht stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar. Tenzij anders is overeengekomen in deb bijzondere voorwaarden.

 1. Beëindiging van de Diensten door Dpo Associates 

Dpo Associates heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien: 

 1. De klant houdt zich niet, niet behoorlijk of niet volledig aan de met Dpo Associates gesloten overeenkomst, inclusief de daarbij behorende verkoopvoorwaarden. Er kan worden verwezen naar laattijdige betalingen, het niet (tijdig) aanleveren van gevraagde informatie, gebrek aan transparantie en medewerking etc.
 2.  De klant is failliet verklaard. De klant heeft in dat geval geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Indien blijkt dat de klant zich niet houdt aan de “Fair Information Principles”, is Dpo Associates gerechtigd de samenwerking te beëindigen, het online dossier offline te plaatsen, ook zonder uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten.

In geval van ontbinding overleeft het recht van Dpo Associates om een vergoeding te vorderen voor kosten, rente en schade en worden alle vorderingen van Dpo Associates op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. 

 1. Beëindiging van de Diensten door de Cliënt

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, kan de Cliënt de overeenkomst tot levering van Diensten te allen tijde opzeggen middels een schrijven gericht aan Dpo Associates met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen die geacht wordt in te gaan op de datum van ontvangst van dit schrijven door Dpo Associates. Dpo Associates behoudt in dit geval alle reeds betaalde voorschotten en het recht om nog te leveren prestaties binnen de opzegtermijn aan de Cliënt te factureren.  

De Cliënt heeft het recht om bij contractuele wanprestatie van Dpo Associates de overeenkomst te ontbinden, mits motivering en voorafgaande ingebrekestelling waarbij aan DPO Associates een respijttermijn van 30 kalenderdagen wordt gegund. Indien de wanprestatie niet binnen die termijn wordt rechtgezet, of indien een rechtzetting onmogelijk zou blijken, wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling ontbonden. 

 1. Kosten bij Beëindiging, in gebreke blijven of opschorting 

 Elke klacht in verband met een factuur of gefactureerde werken moet, op straffe van onontvankelijkheid, per aangetekende brief worden ingediend binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur. Indien een factuur niet binnen de vervaldatum betaald is, wordt er een herinnering gestuurd. Indien de factuur na deze eerste gratis herinnering niet betaald is, en u niet kunt bewijzen dat u de factuur of de herinnering niet heeft ontvangen, worden voor elke verzending van nieuwe herinneringen administratiekosten in rekening gebracht met een minimum van 20 euro. In ieder geval zal elke legitieme factuur die niet binnen een termijn van dertig dagen wordt betaald, worden verhoogd met 10% of met een minimumbedrag van 250 euro. 

Bovendien, als er geen gevolg wordt gegeven aan een betalingsherinnering, zal Dpo Associates alle lopende diensten opschorten tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze opschorting laat het recht onverlet om volledige betaling van alle openstaande bedragen te vorderen. Deze opschorting kan in geen geval aanleiding geven tot rechtsvorderingen (schadevergoeding, enz.) vanwege de klant. Indien de factuur op verzoek van de klant op naam van een derde wordt opgesteld, blijft de klant verantwoordelijk voor de betaling. 

Bij stopzetting van lopende dienstverlening lopen de vaste kosten hiervoor onverminderd door en worden deze kosten ook gefactureerd. Indien duidelijk blijkt dat de klant de openstaande facturen niet kan voldoen (bijvoorbeeld wegens faillissement of surseance van betaling), of aangeeft dit niet te wensen, kan Dpo Associates deze overeenkomst onmiddellijk en onherroepelijk beëindigen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, zonder kennisgeving of vergoeding. Dit laat tevens het recht onverlet om volledige betaling van alle openstaande bedragen te vorderen. Bij ernstige en/of herhaalde schendingen van deze overeenkomst door de klant of bij gerechtelijke tussenkomst kan de overeenkomst worden opgeschort of beëindigd, zoals vermeld in de vorige artikelen. 

Een opschorting kan alleen worden opgeheven als er voldoende bewijs is van de nakoming van alle verplichtingen door de klant. 

 In alle gevallen van beëindiging, door Dpo Associates of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëindiging van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt Dpo Associates zich het recht voor om volledige betaling te eisen van alle openstaande bedragen plus rente en om schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die zij heeft geleden als gevolg van handelingen of nalatigheden van de klant.  

Bij beëindiging van de hoofdovereenkomst zullen de betreffende gegevens die zich op een door Dpo Associates beheerde computer of server bevinden, binnen een redelijke termijn aan de opdrachtgever worden overgedragen. Na de overdracht van de betreffende gegevens worden de gegevens geverifieerd en verwijderd, met uitzondering van de specifieke gegevens die wettelijk verplicht moeten worden bewaard.

 Zolang de elementen die deel uitmaken van de overeenkomst niet volledig worden betaald, blijven ze volledig eigendom van Dpo Associates, ongeacht de consensus over de modaliteit van de verkoop. Dpo Associates behoudt zich het recht voor om ze terug te nemen op kosten van de klant, waar ze zich ook bevinden. In dat geval wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van Dpo Associates op schadevergoeding. 

 1. Klachten en Aansprakelijk

 “Dpo Associates zal er alles aan doen om haar prestaties zo snel mogelijk, technisch soepel en met zo min mogelijk verstoringen te laten verlopen. Gezien de technische complexiteit en verscheidenheid van computertechnologie kan Dpo Associates echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen, vertragingen, storingen of gegevensverlies, en geeft het geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de prestaties ervan als Dpo Associates kan bewijzen dat zij alles heeft gedaan in zijn macht ligt om dit probleem te voorkomen. Indien de opdrachtgever kan bewijzen dat het probleem is ontstaan door nalatigheid van de medewerkers van Dpo, kunnen de medewerkers van Dpo aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade”.

“indien Dpo Associates wil samenwerken met derde partijen en deze derde partij de persoonsgegevens van de opdrachtgever gaat verwerken, dan dient Dpo Associates een verwerkersovereenkomst met deze derde partij te sluiten. Ook als het enkel om technische dienstverlening gaat, zullen de medewerkers van DPO er in haar contractuele bepalingen met de derde partij voor moeten zorgen dat deze derde de due diligence garandeert bij de uitvoering van haar opdracht.” 

Dpo Associates is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door gebruik van gegevens die door of namens de klant aan haar zijn verstrekt voor de uitvoering van de opdracht. 

“Alle klachten met betrekking tot de geleverde prestaties moeten binnen vijf dagen na ontdekking, maar uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de prestatie, per aangetekende brief worden meegedeeld aan de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit.” 

Indien de klant de levering niet aanvaardt, begint de termijn van 5 dagen te lopen op het moment van verzending van de factuur. 

Eventuele gebreken aan een deel van de levering geven de klant niet het recht de gehele levering te weigeren. 

De aansprakelijkheid van Dpo Associates is beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het niet-conforme deel van de prestatie en kan geen aanleiding geven tot enige andere schadevergoeding.  

De klant blijft ten opzichte van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud en vorm van de door hem bestelde geleverde diensten. 

De klant vrijwaart Dpo Associates tegen alle aanspraken van derden behoudens grove schuld en kennelijke fouten. 

Bij betaling van een factuur, ook bij gedeeltelijke betaling, mag er steeds van worden uitgegaan dat de werkzaamheden betreffende de richtlijnen in de AVG qua prijs en kwaliteit door de opdrachtgever zijn aanvaard en goedgekeurd, tenzij de opdrachtgever de factuur binnen de volgende periode. 

DPO Associates is niet aansprakelijk voor schade in de breedste zin van het woord, tenzij deze schade het gevolg is van tekortkomingen bij het opmaken van het GDPR-dossier. 

Een klacht schort de verplichtingen van de klant niet op. De schade die Dpo Associates lijdt bij opzegging of beëindiging van de overeenkomst door de klant wordt bepaald op maximaal 40% van de waarde van de overeenkomst. 

Indien de klant de factuur niet op de vervaldag betaalt, heeft Dpo vennoten het recht de overeenkomst te ontbinden. De medewerkers van Dpo kunnen hun wil daartoe kenbaar maken bij aangetekende brief en zonder voorafgaande ingebrekestelling. In dit geval heeft de Dpo-medewerkers tevens het recht om naast het openstaande factuurbedrag, vastgesteld op maximaal 40% van de waarde van de opdracht, een schadevergoeding te vorderen en bijkomende schade aan te tonen. 

 1. Overmacht

Dpo Associates kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien zij haar verbintenissen niet of niet tijdig kan uitvoeren ten gevolge van Overmacht. Zij zal de Cliënt zo snel mogelijk inlichten over de aard van de Overmacht en de vermoedelijke duur ervan. Vanaf dat ogenblik wordt de uitvoering van de verplichtingen die aangetast zijn door de Overmacht opgeschort gedurende de duur van de Overmacht, zonder dat de Cliënt aanspraak kan maken op enige vergoeding.  

Indien de Overmacht langer duurt dan twee maanden, dan wel van blijvende aard is, zijn beide Partijen bevoegd om de Overeenkomst op te zeggen mits een aangetekend schrijven in die zin, zonder verdere opzeggingstermijn en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding zou ontstaan in hoofde van de andere Partij.  

Indien Dpo Associates bij het intreden van de Overmacht al een aantal Diensten heeft uitgevoerd of slechts een gedeelte van de Diensten kan voldoen of kosten heeft gemaakt, is zij gerechtigd het reeds gepresteerde deel van de Diensten, evenals de gemaakte kosten, te factureren en is de Cliënt verplicht om deze factuur te voldoen.  

De verbintenis van de Cliënt maakt in wezen een betalingsverplichting uit waarbij Overmacht uitdrukkelijk wordt uitgesloten.  

 1. De Bescherming van Persoonsgegevens

De Verwerking van Persoonsgegevens door Dpo Associates als Verwerkingsverantwoordelijke gebeurt volgens de bepalingen van de Privacyverklaring (https://dpoassociates.eu/privacy-policy/). Dpo Associates kan de identificatie- en contactgegevens van de Cliënt en/of haar medewerkers verwerken voor het voeren van klantenadministratie, boekhouding en beheer van eventuele betwistingen.  

Voor meer informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens en de manier waarop Betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen, dient de Cliënt de Privacyverklaring te raadplegen. De Cliënt zal haar medewerkers hierover inlichten.  

De Cliënt garandeert over voldoende rechtsgrond te beschikken om de Persoonsgegevens door te geven en de Betrokkenen deze informatie omtrent de verwerking te bezorgen inclusief verwijzing naar de Privacyverklaring.  

Tijdens het uitvoeren van de Diensten treedt Dpo Associates niet op als Verwerker t.a.v. de Cliënt. Indien op basis van duidelijke schriftelijke vraag vanwege de Cliënt en schriftelijk akkoord van Dpo Associates, toch Persoonsgegevens worden Verwerkt door Dpo Associates als Verwerker gebeurt dit op basis van de bepalingen van de verwerkersovereenkomst die door Dpo Associates kan worden toegevoegd in een Bijlage (DPA) bij deze Algemene Voorwaarden.  

Onverminderd de bepalingen van artikel 4 van de GDPR en Indien een bepaald aspect van de uitvoering van de Diensten wordt uitbesteed aan derden, o.a. advocaten, boekhouders, deurwaarders, notarissen, buitenlandse bureaus, overheden e.d., zal Dpo Associates bij het uitkiezen van deze derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Dpo Associates zal steeds het voorafgaand akkoord van de Cliënt vragen alvorens tot deze uitbesteding over te gaan, behoudens indien zich omstandigheden voordoen die dit onmogelijk of onredelijk moeilijk maken, zoals bv. in geval van hoogdringendheid of het uitblijven van een antwoord van de Cliënt binnen een redelijke termijn. Dpo Associates treedt daarbij op als lasthebber van de Cliënt, in naam en voor rekening van de Cliënt. Tussen Dpo Associates en de aangeduide derde bestaat geen enkele contractuele band. Dpo Associates kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen van deze derden in de uitvoering van hun opdrachten, met inbegrip van zware en opzettelijke fout.  

 1. Intellectuele rechten

Alle door Dpo Associates geleverde producten en diensten mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Dpo Associates niet worden bewerkt of verwerkt in andere bedrijven of organisaties dan het bedrijf of de organisatie waarvoor de diensten oorspronkelijk zijn verleend. Tussenkomst van een vertegenwoordiger voor privacy in een bedrijf of organisatie is alleen toegestaan wanneer de door Dpo Associates geproduceerde informatie en hulpmiddelen worden gebruikt zoals deze worden verstrekt tijdens het toezicht zelf en waarvoor het contract is gesloten. 

De door Dpo Associates aangeleverde templates, toolconcepten of modelontwerpen blijven eigendom van Dpo Associates, mogen niet worden gedupliceerd voor andere doeleinden dan die voor het bedrijf of de organisatie die de overeenkomst is aangegaan. 

 Dpo Associates behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 Dpo associates heeft het recht om haar activiteiten bij de opdrachtgever bekend te maken aan derden voor marketingdoeleinden. Zij maakt geen gevoelige gegevens over het bedrijf bekend, maar mag derden wel vertellen welke activiteiten zij precies heeft verricht en tot welke positieve gevolgen dit heeft geleid.

 1. Confidentialiteit

De Partijen verbinden zich tot volledige geheimhouding van alle Confidentiële Informatie, die wordt verstrekt door de onthullende Partij. Bij deze geheimhouding zullen de Partijen een niveau van bescherming hanteren dat in verhouding staat met de gevoeligheid en commerciële waarde van desbetreffende Confidentiële Informatie, doch zullen de Partijen ten alle tijden en voor alle Confidentiële Informatie minstens een redelijk niveau van bescherming hanteren. 

 De Partijen erkennen dat het direct of indirect verstrekken van Confidentiële Informatie onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden, geen eigendomsoverdracht van de Confidentiële Informatie uitmaakt, noch enige rechtenverlening inhoudt, behoudens in zoverre uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, toepasselijke Bijzondere Voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen de Partijen. 

 De Partijen zullen de ontvangen Confidentiële Informatie uitsluitend gebruiken voor en verstrekken aan werknemers, medewerkers, geassocieerden, bestuurders, aangestelden, agenten, (onder)aannemers, adviseurs en verbonden ondernemingen voor zover noodzakelijk is voor de uitvoering van opdrachten. De Partijen garanderen en vrijwaren dat alle werknemers, medewerkers, geassocieerden, bestuurders, aangestelden, agenten, (onder)aannemers, adviseurs en verbonden ondernemingen aan wie Confidentiële Informatie van de onthullende Partij wordt verstrekt gebonden zijn door een confidentialiteitsplicht die minstens even streng is als de confidentialiteitsplicht opgelegd in dit artikel 11. 

 De in dit artikel 11 opgelegde confidentialiteitsplicht geldt niet in zoverre de ontvangende Partij kan aantonen dat de ontvangen informatie: (i) algemeen beschikbaar is voor het publiek of algemeen beschikbaar is geworden voor het publiek, zonder enige onrechtmatige handeling of stilzitten terzake in hoofde van de ontvangende Partij of diens werknemers, medewerkers, geassocieerden, bestuurders, aangestelden, agenten, (onder)aannemers, adviseurs en verbonden ondernemingen; of (ii) voorafgaand aan de ontvangst van de onthullende Partij op rechtsgeldige wijze in het bezit was van of gekend was door de ontvangende Partij; of (iii) rechtsgeldig aan haar werd vrijgegeven zonder confidentialiteitsplicht door een derde die geen geheimhoudingsverplichting heeft jegens de onthullende Partij; of (iv) op onafhankelijke wijze werd ontwikkeld door de ontvangende Partij zonder toegang te hebben tot Confidentiële Informatie of zonder terzake gebruik te maken van enige Confidentiële Informatie van de onthullende Partij; (v) door de onthullende Partij uitdrukkelijk als niet-confidentieel werd aangemerkt; of (vi) moet vrijgegeven of medegedeeld worden op basis van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel, met dien verstande dat de ontvangende Partij de onthullende Partij zo snel mogelijk kennis geeft van deze verplichting, indien mogelijk eerst met haar overlegt over de verplichte vrijgave en dat de verstrekking van dergelijke informatie tot het wettelijk of door het rechterlijk bevel vereiste minimum wordt beperkt. 

 Bij beëindiging van de overeenkomst verbindt de ontvangende Partij zich ertoe (kopieën van) de Confidentiële informatie terug te bezorgen aan de onthullende Partij of ze te vernietigen, naargelang de wensen van onthullende Partij of naar gelang de Diensten dit vereisen. Dit niettegenstaande behoudt Dpo Associates zich het recht voor (kopieën van) de Confidentiële Informatie te vernietigen indien door het terugbezorgen van (kopieën van) de Confidentiële Informatie een onevenredige last in hoofde van Dpo Associates zou ontstaan. 

 Dit artikel 11 zal het einde van de overeenkomst tussen de Partijen overleven voor een periode van 5 jaar na beëindiging. Niettegenstaande, zal na afloop van deze periode dit artikel 13 van toepassing blijven op bedrijfsgeheimen die de onthullende Partij verstrekt heeft aan de ontvangende Partij voor zolang de bedrijfsgeheimen hun geheim karakter behouden. Ter verduidelijking zal enige schending van dit artikel 11 door de ontvangende Partij het geheim karakter van deze bedrijfsgeheimen niet wegnemen. 

 De bepalingen van dit artikel 131 gelden onverkort voor opleidingen die door Dpo Associates georganiseerd worden. Partijen erkennen dat alle opgeleverde werken de exclusieve eigendom van Dpo Associates blijven. Materiaal dat tijdens deze opleidingen verdeeld wordt, zal door de ontvangende Partij niet gekopieerd, herverdeeld of doorverkocht worden, behoudens het vooraf afgesproken aantal wat betreft kopieën. Deze materialen omvatten, doch zijn niet beperkt tot hand-outs, verslagen, beeldmateriaal en tekstdocumenten. Deze materialen dienen uitsluitend voor intern gebruik door de ontvangende Partij. De ontvangende partij verbindt er zich eveneens toe de aangebrachte copyrighttekens en disclaimers of andere door Dpo Associates in de materialen aangebrachte voorwaarden niet te verwijderen. 

 1. Rechtskeuze en jurisdictie

 Op de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden, de uitvoering van Diensten en elke andere overeenkomst tussen Dpo Associates en haar cliënten is het Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van de regels van Internationaal Privaatrecht en andere regels van om het even welke aard die een ander recht of andere rechtsregels van toepassing zouden maken. 

 Alle betwistingen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden, de uitvoering van Diensten en elke andere overeenkomst tussen de Partijen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg tenzij anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden.  

 1. Aanvaarden gebruiksvoorwaarden

 1. Aanvaarding  

De gebruiksvoorwaarden van Dpo Associates worden aanvaard doordat u zichzelf toegang tot de website en het gebruik hiervan heeft verschaft. Op dat moment accepteert en erkent u het gebruik van onze diensten en aanvaard u al de gebruiksvoorwaarden opgenomen in deze verklaring. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op onze website:  https://dpoassociates.eu 

 1. Wijziging 

Dpo Associates kan deze Voorwaarden op elk moment wijzigen. Wanneer we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden, plaatsen we de herziene Voorwaarden op de website en werken we de datum ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan deze Voorwaarden bij. We zullen u ook per e-mail op de hoogte stellen van materiële wijzigingen, ten minste 30 kalenderdagen voordat ze van kracht worden. In geval van schriftelijk protest tegen de gewijzigde Algemene Voorwaarden binnen 15 kalenderdagen na de kennisgeving, zullen de Algemene Voorwaarden van kracht blijven op de uitvoering van de Diensten die de Cliënt met betrekking tot die Diensten aanvaard heeft. 

Als u het niet eens bent met de herziene voorwaarden, kunt u deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen zoals bepaald in deze voorwaarden.