Gdpr Hasselt

Je organisatie voor GDPR in orde laten maken is van groot belang want een datalek kan enorme schade aanrichten, zowel financiëel als op het gebied van reputatie.

Uitstelgedrag zorgt ervoor dat het overzicht verloren gaat en persoonsgegevens minder goed beveiligd worden.

De Privacy Analyse van iReto brengt uw organisatie in kaart die gebruikt wordt om een eigen Privacy Management in te richten.

Alle stappen benodigd om een organisatie naar een perfect Privacy Management te begeleiden worden aangewend zodat de verwerkingsverantwoordelijke ontzorgd wordt. Het is ook niet de bedoeling dat iedereen steeds alle wetten zelf onder de knie moet hebben.

Data leven wat betekent dat een GDPR dossier net dient om gemonitord te worden, zowel online als offline.
Zowel de organisatie als medewerkers krijgen de nodige informatie om een juist informatieveiligheidssysteem te handhaven.

Persoonsgegevens van klanten of patiënten optimaal beveiligen kan enkel door een sterke ICT-beveiliging met op de eerste plaats aandacht voor de menselijke factor, want zelfs bij een optimale toegangscontrole kan het systeem gehackt worden als de verantwoordelijke de inlogcodes verkeerd bewaart.

Een organisatie moet voorbereid zijn op mogelijke aanvallen van buitenaf, moet gevaren zoals malware herkennen en werken met ingebouwde beveiligingen.

01.
Online-vragenlijst
Eénvoudig testen aan de hand van de online-vragenlijst? Informeer en overtuig uzelf over de score die uw organisatie behaalde zonder dat deze gegevens verspreid worden.
02.
Hier

Wat kost nu zo een GDPR begeleiding of zo een GDPR audit? Bekijk het hier.

03.
Inschrijvingsformulier
U wil toch ook GDPR proof zijn met uw organisatie? Neem gerust contact op via het inschrijvingsformulier. U kan rekenen op professionele begeleiding.
04.
Contactpersoon
Contacteer een DPO die uw dossier samen met u zal opbouwen en de contactpersoon wordt met de overheid voor uw associatie.

Vanaf het ogenblik dat er facturen uitgeschreven worden, verwerkt men persoonsgegevens. Al snel beschikt men over een mobiel nummer, een naam, een adres zodat personen identificeerbaar zijn.

Laten wij dit voor uw organisatie onder de loep nemen;

Krijg antwoorden op al jouw vragen omtrent het bouwen van een website die scoort in google.

Ja, dit kan.
Indien deze maatregel wettelijk omkaderd is en de verwerking toereikend is, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de nagestreefde doeleinden, kan de overheid vragen om persoonsgegevens door te geven aan de hand van het Passenger Locator Form

Nee, een werkgever heeft in principe geen toegang tot deze gegevens, noch op het moment van aanwerving, noch in het kader van hun arbeidsrelatie. Als de werknemer bv. ziek is, moet de werkgever op de hoogte worden gesteld van de afwezigheid op medische gronden, maar heeft hij geen toegang tot de informatie van de behandelende arts of de adviserend geneesheer. Er zijn enkele uitzonderingen op dit principe, als de gezondheid van de werknemer rechtstreeks van invloed is op de uitvoering van de taken. Zo moet een politieagent of een lijnpiloot bij zijn aanwerving en soms gedurende zijn hele loopbaan medische onderzoeken ondergaan.

De Camerawet laat slechts in enkele gevallen toe dat een verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van mobiele bewakingscamera’s.
De Camerawet definieert vooreerst expliciet wat onder een mobiele bewakingscamera dient te worden verstaan, met name de bewakingscamera die verplaatst wordt tijdens de observatie om vanaf verschillende plaatsen en posities te filmen.
In de niet-besloten plaatsen mogen dergelijke mobiele bewakingscamera’s enkel gebruikt worden met het oog op de automatische nummerplaatherkenning door of in opdracht van de gemeente en dit voor welomlijnde doeleinden:
• voorkomen, vaststellen of opsporen van overlast en/of
• het controleren van de naleving van de gemeentelijke reglementen inzake betalend parkeren (vele gemeenten besteden de controle hierop uit aan private parkeerfirma’s die soms rondrijden met een auto of scooter met een zogenaamde ANPR camera om de nummerplaten te scannen zodat snel kan nagegaan worden of het betrokken voertuig al dan niet betaald heeft voor het parkeren).
Ook in besloten plaatsen kunnen mobiele bewakingscamera’s gebruikt worden:
• Een eerste mogelijkheid betreft deze voor bewakingsagenten in het kader van de wetgeving rond private veiligheid en het gebruik van mobiele bewakingscamera’s in niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen en dan nog op zeer specifieke plaatsen die wegens hun aard onderhevig zijn aan bijzondere veiligheidsrisico’s zoals bijvoorbeeld nucleaire sites, luchthavens, internationale stations of militaire domeinen.
• Een tweede mogelijkheid betreft het gebruik van mobiele bewakingscamera’s op een besloten plaats waar niemand wordt geacht aanwezig te zijn.
• Tenslotte kan een mobiele bewakingscamera ook gebruikt worden door een natuurlijke persoon voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik maar dan enkel in een niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats.